Privacy Policy

Bäste användare, 

Hemsidan och plattformarna (för hyresvärdar och hyresgäster) tillhandahålls på ebie.se, rentfair.se, eller byebie.com (”Hemsidan”), (gemensamt benämnt ”Tjänsterna”) som tillhandahålls av Rentfair AB, organisationsnummer 559282-8023 med adress Scheelegatan 40 B (“vi” eller “oss”). 

Din integritet är viktig för oss. Enligt Dataskyddsförordningen 2016/679 (”GDPR”), ansvarar vi för behandling av personuppgifter då vi bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen. Med ”personuppgifter” menar vi information som är direkt eller indirekt hänförlig till en fysisk person som är i livet, och som behandlas inom ramen för Tjänsterna. 

Detta dokument innehåller information om vår insamling, användning och behandling av personuppgifter, vilka parter vi kan komma att dela personuppgifter med och dina rättigheter i relation till dina personuppgifter. När du använder Tjänsterna kommer vi att behandla personuppgifter för flertalet ändamål, som anges nedan.

PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS

Vi samlar in och använder följande typer av personuppgifter för att tillhandahålla Tjänsterna och för de syften som anges nedan:

 1. namn; 
 2. e-postadress;
 3. telefonnummer; och
 4. arbetsplats.

Vänligen notera att vi inte kan tillhandahålla Tjänsterna till dig utan att behandla personuppgifterna ovan. 

När du använder Tjänsterna kommer viss information att inhämtas automatiskt, inklusive: 

 1. information om din användning av Tjänsterna; 
 2. innehåll som du publicerar, laddar upp och/eller bidrar med till Tjänsterna; och
 3. teknisk data, vilket kan inkludera den URL du befann dig på när du navigerade t till Hemsidan, din IP-adress, unikt enhets-id, information om nätverks- och datorprestanda, typ av webbläsare, språk och information om identifiering och operativsystem; 

ÄNDAMÅL MED BEHANDLINGEN OCH LAGLIG GRUND

Vi kommer behandla informationen ovan för följande ändamål:

 1. för att administrera ditt konto, säkerställa tillhandahållande av Tjänsterna och integration med tredje parts tjänster, och att annars tillhandahålla Tjänsterna i enlighet med användarvillkoren. Behandlingen av personuppgifter för detta ändamål är baserat på nödvändigheten att vi uppfyller vårt avtal med dig;
 2. för att skicka dig notifieringar och meddelanden via e-post och på annat sätt, inklusive att skicka dig marknadsföring av våra och närstående tredje parts produkter och tjänster, baserat på vårt berättigade intresse att skicka marknadsföringsmaterial till dig om produkter och tjänster som du kan vara intresserad av;  
 3. för att informera dig om våra uppdateringar av Tjänsterna och användarvillkoren, baserat på vårt berättigade intresse att hålla dig uppdaterad om utvecklingen av Tjänsterna (som nya funktioner) och de villkor du har samtyckt till genom att använda Tjänsterna;
 4. för att förbättra och utveckla Tjänsterna och nya tjänster och produkter, samt att analysera din användning av Tjänsterna, baserat på vårt berättigade intresse att erbjuda dig kontinuerligt uppdaterade Tjänster baserat på din användning av Tjänsterna och att utveckla nya produkter och tjänster som tillgodoser dina önskemål och ditt samtycke till vårt användande av cookies;
 5. för att säkerställa den tekniska funktionaliteten hos Tjänsterna och för att förhindra användning av Tjänsterna i strid med användarvillkoren för att kunna uppfylla vårt avtal med dig och baserat på vårt berättigade intresse att se till att våra Tjänster inte missbrukas för att skydda oss själva och våra andra användare; 
 6. för att verkställa användarvillkoren, inklusive att skydda våra rättigheter, egendom och säkerhet och om nödvändigt även tredje parts rättigheter, egendom och säkerhet baserat på vårt berättigade intresse att skydda vårt företag, våra Tjänsteanvändare och annan tredje part; och 
 7. för att fullgöra förpliktelser enligt lag, baserat på vår förpliktelse att efterfölja tillämpliga lagar och regler.  

För behandling av aktiviteter som grundar sig på vårt berättigade intresse har vi gjort en avvägning mellan vikten av vårt berättigade intresse och vad personuppgiftsbehandlingen innebär för dina intressen och din rätt till privatliv, och kommit fram till att vårt berättigade intresse kan utövas utan ett intrång i din rätt till privatliv som förhindrar personuppgiftsbehandlingen.

LAGRING AV PERSONUPPGIFTER

Som huvudregel lagrar vi dina personuppgifter bara så länge som det är nödvändigt för att kunna tillhandahålla Tjänsterna, såvida det inte finns en juridisk skyldighet att lagra personuppgifterna längre.

Efter att du har avslutat ditt konto och inte längre är en kund hos oss lagras personuppgifterna kopplade till ditt konto i högst 30 dagar.

Kontaktuppgifter till dig som används för marknadsförings- och informationsutskick lagras så länge som ditt konto är aktivt, och raderas om du avregistrerar dig från våra utskick (via länken i sådana utskick). 

Personuppgifter som används för att förbättra Tjänsterna och utveckla nya tjänster anonymiseras så fort som möjligt, dock inte längre än sex månader från det att de skapades eller inhämtades.

Personuppgifter som i förekommande fall används för att verkställa användarvillkoren och/eller skydda våra rättigheter lagras under tiden för pågående ärenden, och raderas i enlighet med tillämpliga tidsfrister för preskription (tre år i konsumentförhållanden och tio år i övriga fall). 

Personuppgifter som behandlas enligt en rättslig förpliktelse lagras så länge som den rättsliga förpliktelsen anger att personuppgifterna ska lagras. Detta inbegriper när personuppgifter lagras för bokföringsändamål, där bokföringsuppgiften lagras under innevarande år samt fram till och med det sjunde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades.

ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER

Vi kan komma att dela med oss av och föra över dina personuppgifter till våra partners och leverantörer samt närstående tredje parter för ovan angivna syften inom och utanför EU/EES där du kan ha lägre skydd för dina personuppgifter. 

Nedan listade mottagare ligger utanför EU/EES och vi tillämpar därför relevanta skyddsåtgärder för dataöverföringarna till dessa mottagare. De relevanta skyddsåtgärderna anges i tabellen nedan. Du kan få ytterligare information om överföringen genom att kontakta oss.

 • Amazon Web Services – Data lagring
 • USA
 • Säker kryptering och autentisering.

 • Google Workplace – Email tjänst
 • USA
 • Säker kryptering och autentisering.

Ditt användarnamn eller logiska identifierare kan komma att visas för andra användare av Tjänsterna.

COOKIES, BEACONS OCH ANNAN TEKNOLOGI

Vi samlar in information med hjälp av teknologi så som cookies, pixlar, beacons och lokal lagring (t.ex. på din webbläsare eller enhet). För information om hur vi använder teknologi och analysverktyg och hur du kan förhindra användandet av cookies, vänligen se vår Cookie Policy (tillgänglig här https://ebie.se/legal/cookie-policy ). 

RÄTTSLIGA FÖRELÄGGANDEN OCH FÖREBYGGANDE AV SKADA

Vi kan använda, lagra och dela din information som till följd av förelägganden (såsom husrannsakan, domstolsbeslut, stämning eller liknande), eller när det är nödvändigt för att upptäcka, förhindra och adressera bedrägeri och annan kriminell aktivitet, för att skydda oss själva, dig och andra användare, inklusive som en del i en undersökning om vi är i god tro att så krävs enligt tillämplig lag. 

Detta kan inkludera att besvara legala förfrågningar från jurisdiktioner utanför EU/EES, där vi är i god tro att svaret krävs enligt lagen i denna jurisdiktion, berör användare i denna jurisdiktion och är i enlighet med internationellt erkända standarder. 

Information som vi erhåller om dig inklusive finansiella data genom Hemsidan när du använder Tjänsterna, kan användas och lagras för en längre tidsperiod när informationen är föremål för legal förfrågning eller skyldighet, myndighetsutredning eller utredningar rörande möjliga brott mot våra användarvillkor eller policyer, eller annars för att förebygga skada.  

ÖVRIGA SAKER DU BEHÖVER VETA

Länkar till andra hemsidor 

Du bör vara medveten om att när du besöker vår Hemsida kan du hänvisas till andra hemsidor som drivs av tredje parter där deras insamlande av personuppgifter ligger utanför vår kontroll. Personuppgiftspolicyn på deras hemsidor kommer att styra hanteringen av informationen som inhämtas från dig. 

Förändring i ägande

Om ägandet av vår verksamhet förändras, kan vi komma att överföra din information till de nya ägarna så att de kan fortsätta tillhandahålla Tjänsterna. De nya ägarna ska fortsatt iaktta de åtaganden vi uppgivit i denna personuppgiftspolicy. 

Meddelande om ändringar 

Om vi gör ändringar i denna personuppgiftspolicy kommer vi att meddela dig genom kungörande https://ebie.se/legal. Om ändringarna är väsentliga kommer vi även att skicka ett separat meddelande till dig eller meddela dig på annat lämpligt sätt, och, om det behövs enligt tillämplig lag kommer vi be om ditt samtycke. 

Dina rättigheter enligt EU-lagstiftning

Du kan när som helst motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter avseende direkt marknadsföring. Du kan även dra tillbaka ditt samtycke. Återkallande av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av tidigare behandling innan samtycket blev återkallat, och vi kan komma att fortsätta behandla dina personuppgifter baserat på andra lagliga grunder kan, med undantag för direkt marknadsföring. 

Du har rätt att begära tillgång till och ytterligare information om behandlingen av dina personuppgifter, eller begära att vi korrigerar, rättar, kompletterar, raderar eller begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om dig kostnadsfritt en (1) gång varje kalenderår. Begär du ytterligare kopior kan vi komma att ta ut en rimlig avgift baserad på de administrativa kostnaderna. 

Om behandlingen är baserad på den lagliga grunden berättigat eller allmänt intresse så har du rätt att göra invändningar mot behandlingen. Om du gör detta kommer vi inte längre få behandla personuppgifterna såvida vi inte kan påvisa att våra berättigade skäl för behandlingen väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter – förutsatt att behandlingen inte sker för fastställandet, utövandet eller försvarandet av rättsliga anspråk. 

Om behandlingen är baserad på den lagliga grunden samtycke eller fullgörande av avtal har du rätt till dataportabilitet. Dataportabilitet innebär att du kan få de personuppgifter du har lämnat till oss, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra sådana personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. 

För att utöva rättigheterna enligt ovan eller om du har frågor om vår behandling, dina rättigheter enligt EU-lagstiftningen eller om du önskar att dina uppgifter ska tas bort, vänligen kontakta oss på följande adress: contact@ebie.se.För att försäkra oss om att du erhåller ett skyndsamt svar, vänligen ange ditt fullständiga namn i ditt meddelande och, om tillämpligt, din adress, användarnamn och den e-postadress som användes vid registrering. Observera att du ska underteckna ditt meddelande för att få information om behandlingen av dina personuppgifter. Observera att du kan komma att behöva verifiera din identitet innan din begäran kan behandlas. 

Om du har några klagomål gällande vår behandling av dina personuppgifter, kan du skicka ett klagomål till relevant tillsynsmyndighet för dataskydd. Du kan hitta mer information om lokala dataskyddsmyndigheter genom att klicka på följande länk: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Kontakta vårt dataskyddsombud

Om du vill kontakta vårt dataskyddsombud kan du göra det på

andre.brogard@ebie.se 

André Brogärd

__________________________

Jul 15, 2024